فطریه
فطریه

عید سعید فطر مبارک

دل بدیم و همراهی کنیم ، گریه هیچ نوزاد گرسنه ای به گوش نرسه

نوزادی گرسنه است. گریه میکند. مادر او را در آغوش می گیرد تا.... ادامه این داستان برای اکثر آدمها مشخص است: تا او را شیر دهد. اما در این شهر ادامه های دیگری هم در جریان است. مادرانی که خودشان گرسنه اند و شیری برای بچه ها ندارند. پولی برای خرید شیر خشک ندارند.نایی برای انتظار کشیدن ندارند.مادرانی که تنها دارایی شان، «نداشتن» است. حال بیایید دوباره این قصه را بنویسیم: نوزادی گرسنه است. گریه می کند. مادر او را در آغوش می گیرد تا... نگذاریم این جای خالی با سکوت پر شود. خشکی لبان نوزاد و خشکی چشمان مادر را با یک شیشه شیر خشک می توان تر کرد. با فطریه امسالت پایان دیگری برای این قصه بنویس

پرداخت
برای محاسبه خودکار فطریه لطفا قوت غالب خود را انتخاب کنید
نان
برنج
میتوانید این مبلغ را تغییر دهید و آنرا بیشتر کنید.
مبلغ فطریه شما تومان می باشد
که این رقم تقریبا معادل شیر خشک