حمایت از کودکان کار

66
place-image
19 اسفند

حمایت از کودکان کار

دوران كودكى، دوران رشد و شكل گيرى شخصيت هر فردي است.
شناخت كودكان و شناخت نيازهاي آنان است كه سبب می ىشود هر يك از ما، رفتار بهترى با كودكان (و يا حتي كودكان خودمان) در پيش گيريم؛ و در اين مسير فرهنگ دقیق ترین شناخت را به ما میدهد م بر همین اساس در عنوان موسسه مهرآفرین پیشوند نیکوکاری را انتخاب کرده ایم ؛ که جامعيت بيشترى دارد و احترامى افزون تر برمی انگيزاند.
اشتراک

(0) یادداشت