حمایت از زنان بی سرپرست

67
place-image
19 اسفند

حمایت از زنان بی سرپرست

فعاليت هاي مهرآفرين در اين رابطه، با ارائه خدمات مطلوب به مددجويانش، از كمك به تغذيه اين خانواد ه ها گرفته تا همه موارد ديگر را شامل می شود؛ كه به شكل قرار دادن مواد ضرورى در سبد خانواده، يا به صورت پرداخت كمك هزينه براى اين منظور آغاز می شود و تا ساماندهي كامل و خوديابي و استيلا و بازگرداندن عزت نفس نيازمندان ادامه مييابد .
اشتراک

(0) یادداشت