کودکان آسیب دیده

68
place-image
19 اسفند

کودکان آسیب دیده

(بازمانده از تحصیل-کار و خیابان-بی خانمان و آسیب دیده اجتماعی) و مادران آنها با محوریت باورهای ملی، دینی و بومی به هدف تربیت نسلی توانمند، فرهیخته و دارای عزت نفس که خود در آینده منشاء حرکت های نیکوکارانه باشند
اشتراک

(0) یادداشت